OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Reba international, spol. s r.o., se sídlem Chelčického 11, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333.

IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500

Provozovna: Žampiónová 2, Praha 10 Pitkovice, 104 00: PO-PÁ, 7:00-16:00hod,

tel: 602338239, 606607068, 725537168, 224253880

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.rohnson-shop.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Reba international, spol. s r.o., se sídlem Chelčického 11, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 41189248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou

fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je

prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: http://www.electro.cz/

(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,

je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání. V objednávce je tedy uvedeno identifikační číslo (IČ) podnikatele, případně daňové

identifikační číslo nebo jiná identifikace podnikatelské osoby.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní

smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky

jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen

„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží

též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě

všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje

uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat

mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než

12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení třetích osob.

 

Reba international, spol. s r.o., se sídlem Chelčického 11, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333

IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající

není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží

jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,

kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní

charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o

vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, konstrukční provedení, barevnost

částí, atd.) a prodávající není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat. Současně není prodávající

odpovědný za škody vzniklé uvedením chybných informací, které nebyly při objednání kupujícím písemně dodatečně

ověřeny (technické chyby při kopírování popisu, atd.)

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v

případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový

formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového

rozhraní obchodu),

3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat

do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU “. Údaje

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto

obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v

uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,

předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je

prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé

kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na

internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

3.11. Pokud kupující uvede v objednávce identifikační číslo (IČ) podnikatele, případně daňové identifikační číslo má

se za to, že smluvní vztah není uzavřen mezi prodávajícím a spotřebitelem, ale mezi prodávajícím a podnikatelem. Pro

tento obchodní vztah neplatí následující ustanovení o odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě a ostatní ustanovení

pro spotřebitelské smlouvy.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího

- platební kartou v provozovně prodávajícího, pokud tuto platební metodu akceptuje

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1132906001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank, (dále jen „účet prodávajícího“);

- kartou přes internet

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním

zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním

zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy na budoucí plnění, a to v následujících

případech:

- objednávka zboží, které není běžně skladem u prodávajícího (vyšší řada modelů výrobců, atypické zboží,...)

- objednávka množství většího než pro běžnou spotřebu (je zřejmé, že kupujícím je osoba, která bude zboží

dále prodávat)

- objednávka zboží upravovaného dle požadavků kupujícího

Pokud kupující se zálohou nebude souhlasit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Záloha poskytnutá kupujícím na úhradu kupní ceny je v případě neuzavření kupní smlouvy nevratná. Pro tento případ

propadá ve prospěch prodávajícího jako smluvní pokuta. Kupující bere na vědomí, že pokud bude požadovat po

uhrazení zálohy odstoupit od kupní smlouvy je uhrazená záloha nevratná.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením

variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení

objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119

odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je

plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a

zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní

smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od

kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není

možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v

souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)

dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu

odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující

zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

info@electro.cz  .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

 

Reba international, spol. s r.o., se sídlem Chelčického 11, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333.

IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě, že není vrácené zboží osobně předáno prodávajícímu, je kupující odpovědný za škody způsobené

při přepravě. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy zboží k prodávajícímu nebude předmětem odstoupení od

smlouvy a zboží nebude převzato nebo vráceno na náklady kupujícího. V případě zaslání zboží prostřednictvím České

pošty vyřizuje reklamaci poškozeného zboží odesilatel (prodávající zajistí pouze nezbytnou součinnost – Obchodní

podmínky přepravce).

5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy a

vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím náhradu za

poškozený obal, který bude nucen k výrobku znovu pořídit. Toto ustanovení platí pro poškození obalu nutného k

transportu zboží (polystyreny) nebo obalu, který je současně marketingovou prezentací výrobku (barevné obaly s foto

výrobku nebo dárkové kazety). Zjevně se tedy jedná o obal, který se při běžném rozbalení výrobku nepoškodí a je

možno jej opětovně použít. Nejedná se o fólie nebo jiné ochranné prvky, které je nutno pro rozbalení odstranit.

Kupující má právo vrátit použitý výrobek. Zároveň pokud však bude vrácen použitý výrobek nebo mechanicky

poškozený (zbytky kávy v kávovaru, prach ve vysavači,...) má prodávající nárok na náhradu této chybějící hodnoty

nového zboží v penězích, případně veškeré náklady související s uvedením zboží do původního stavu (vyčištění nebo

oprava výrobku). U malých spotřebičů mohou však tyto náklady překročit původní kupní cenu (vyčištění holícího

strojku, atd.). Strany mají povinnost vrátit si plnění v takové výši, v jaké bylo poskytnuto při uzavření kupní smlouvy.

Výše uvedené náklady spojené s vrácením zboží nemají vliv na právo prodávajícího na náhradu škody způsobené s

vrácením poškozeného zboží.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté

od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než

mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.7. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny následující:

- nárok na úhradu škody vzniklé na zboží

- skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém

případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím

uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva

ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10. Možnost odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího není vázána na existenci nějakého důvodu.

Platným odstoupením od kupní smlouvy ze strany prodávajícího pochopitelně není dotčeno právo kupujícího obdržet

zpět plnění, které již prodávajícímu na základě této smlouvy poskytl.

5.11. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud byla uváděná cena zboží nebo služeb zjevně nižší

než obvyklá cena stejného zboží nebo služeb. Stav způsobený technickou chybou na straně prodávajícího. Jednalo by

se totiž o smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná.

 

Reba international, spol. s r.o., se sídlem Chelčického 11, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333.

IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500

5.12. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující v době tomu přiměřené nepředal zpět

podepsanou smluvní úvěrovou dokumentaci třetích stran.

5.13. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo ztráty

schopnosti plnit (například z důvodů navýšení nákupní ceny).

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující

povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než

bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Prodávající uvádí u zboží skladovou dostupnost, která se z technických důvodů aktualizuje 1-2x denně. Může

tedy nastat situace, že je výrobek během dne doprodán a informace o dostupnosti se aktualizuje až ve večerních

hodinách. Prodávající je z tohoto důvodu připraven potvrdit termín dodání obratem po odeslání objednávky, nejpozději

do následujícího pracovního dne. Pokud dojde k prodlení ze strany dodavatele nebo výrobce je o této skutečnosti

kupující včas informován.

6.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající neručí za škody způsobené prodlením při dodání zboží. Dodací lhůty

jsou vzhledem k možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva z tohoto důvodu neobsahuje závazný

termín doručení, ale pouze orientační. Prodávající je povinen dodat zboží bez odkladu ve lhůtě tomu přiměřené.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě

jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném

vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží pro kupujícího jenž je současně podnikajícím subjektem

upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího uvedené na webových stránkách (následující odkaz):

http://www.rohnson-shop.cz/doprava

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,

že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo

výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle

používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení

určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,

pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na

vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z

povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí

reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání . Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1

písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy:

info@electro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu

kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí

v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro

ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační

číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní

údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z

kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním

osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se

zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala